شیخ بی چراغ

این شیخ چراغ خویش را گم کرده است!

درباره من


مدام در سفر از خویشتن به خویشتنم!


طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان